GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce

Coraz więcej obcokrajowców wybiera nasz kraj jako miejsce docelowe. W związku z tym powstają potrzeby mieszkaniowe, chęć posiadania własnego „M”.

 

Czy kredyt dla obcokrajowca jest możliwy do uzyskania?

W wielu przypadkach możliwość uzyskania finansowania jest uzależniona od pochodzenia obcokrajowca. Obywatele Unii Europejskiej uzyskujący dochód w Polsce musi być traktowany jak obywatel Polski. Wynika to z obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Gorzej wygląda za to sprawa obywateli reszty świata. Banki wtrącają tu dodatkowe obostrzenia. Część z nich rozszerza katalog akceptowanych obywateli o strefę Schengen, Kanadę, USA, Białoruś, Ukrainę, itp. Obywatele z innych państw napotkają na zdecydowanie większe problemy.

 

Jaki jest minimalny wkład własny?

Wkład własny zależy od indywidualnej polityki banku. Najniższy wymóg to 10% wartości nieruchomości. Im większe środki własne, tym lepsze warunki cenowe, ponieważ bank ponosi mniejsze ryzyko.

 

Prawo pobytu

Posiadacze polskiego paszportu i numeru PESEL nie mają żadnych powodów do stresu. Banki są zobowiązane traktować ich na równi z Polakiem urodzonym w kraju. Część banków ma zastrzeżenia do obywateli posiadających kartę czasowego pobytu. Banki mogą limitować możliwość udzielenia kredytu na okres nie dłuższy niż okres ważności karty.

 

Zezwolenie na zakup nieruchomości dla obcokrajowca

Uzyskanie kredytu hipotecznego dla obcokrajowca nie wymaga specjalnych zgód. Za to zakup nieruchomości w Polsce może wymagać uzyskania specjalnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zezwolenie wymagane w zależności od położenia i rodzaju nieruchomości. Cudzoziemiec nie musi starać się o zezwolenie, jeśli chce samodzielny lokal mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Czynnikiem ograniczającym jest lokalizacja lokalu mieszkalnego, czyli strefa nadgraniczna.

 

Specjalne zezwolenie jest potrzebne, jeśli obcokrajowiec chce nabyć dom lub działkę. W takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Spod tego ograniczenia wyłączony jest obcokrajowiec, który przebywa w Polsce powyżej 5 lat od udzielenia prawa pobytu stałego lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Podobnie będzie w przypadku cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela Polski i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

 

Stopień znajomości języka polskiego

Nabycie nieruchomości w Polsce każdorazowo wymaga realizacji transakcji przy udziale notariusza. Zgodnie z prawem akt notarialny musi być realizowany w języku polskim. Minimalny akceptowalny stan znajomości języka to stopień komunikatywny. Notariusz może zażądać obecności tłumacza przysięgłego. Koszt obecności tłumacza pokrywa osoba na rzecz, której będzie realizowane tłumaczenie.

 

Lista dokumentów do kredytu dla obcokrajowca

Lista dokumentów jest podobna jak w przypadku obywateli Polski. Bank dodatkowo może poprosić o paszport oraz przedstawienie raportu BIK. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Niektóre banku udostępniają druki bankowe w języku angielskim.

Informacje na temat dokumentacji.

 

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca - krok po kroku

  • Wizyta u pośrednika finansowego lub w banku,
  • Znalezienie nieruchomości,
  • Sprawdzenie nieruchomości pod kątem prawnym,
  • Podpisanie umowy przedwstępnej,
  • Złożenie wniosków w wybranych bankach,
  • Uzyskanie decyzji, negocjacja i analiza finalnych warunków cenowych,
  • Podpisanie umowy kredytowej,
  • Podpisanie aktu notarialnego nabycia nieruchomości,
  • Wypłata kredytu hipotecznego.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

23 października 2019