22 kwietnia 2020

Wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów to podstawowe dokumenty służące do oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów zawierają wszelkie dane identyfikujące nieruchomość oraz jej właściciela.

 

Kiedy potrzebny jest wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów

 

Dokumenty są niezbędne przy zakładaniu księgi wieczystej. Zgodnie z art. 26.1. Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, którego treść brzmi: „Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości”.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez pojęcie „kataster nieruchomości” należy rozumieć ewidencję gruntów.

 

Z potrzebą pozyskania wyrysu z mapy ewidencyjnej nieruchomości i wypisu z rejestru gruntów i budynków spotkamy się w przypadku konieczności podziału, zamiany scalenia lub zbycia (sprzedaży) nieruchomości.

 

Kto wydaje wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów

 

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej są danymi ewidencyjnymi, generowanymi z systemu teleinformatycznego bazy danych obejmujących m.in. ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości).

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dokumenty: wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów są udostępniane na wniosek, przez starostę powiatu, w obszarze którego położona jest nieruchomość, której dotyczy wniosek (art. 24). Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy zatem do obowiązku starosty powiatowego.

 

Starosta ma obowiązek utrzymania ewidencji gruntów i budynków:

 

 • w stanie aktualności,
 • w stanie zgodności z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,

 

a także ochronę danych ewidencyjnych przed ich:

 

 • niepożądaną modyfikacją,
 • utartą bądź zniszczeniem,
 • nieuprawnionym ujawnieniem,
 • nieuprawnionym dostępem.

 

Kto może się ubiegać o wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej

 

 • właścicieli gruntów oraz osób i jednostek władających gruntami i budynkami,
 • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 • operatorów sieci w rozumieniu Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118);

 

W przypadku ubiegania się o wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów innych podmiotów niż wyżej wymienione, wskazane jest, aby podmioty te wykazały interes prawny w tym zakresie.

 

Gdzie i jak należy złożyć wniosek o wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów

 

Wniosek o wydanie należy złożyć w Starostwie Powiatowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, a w przypadku dużych miast urzędujących na prawach powiatu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bądź w wydziałach Geodezji i Katastru Nieruchomościami.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentów można złożyć na stosownym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bądź w urzędzie.

 

Koszty związane z pozyskaniem dokumentów

 

Koszty wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego zostały ujęte w Załączniku do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w Tabeli nr 11, i przedstawiają się następująco:

 

 • wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego – 105 zł
 • wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego – 110 zł
 • wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego – 40 zł
 • wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego – 50 zł
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego – 24 zł
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego – 30 zł
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego – 140 zł
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego – 150 zł
 • wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego – 25 zł
 • wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego – 30 zł
 • wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego – 15 zł
 • wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego – 20 zł
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących, jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) za każdą działkę ewidencyjną – 15 zł

 

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentu

 

Czas oczekiwania na otrzymanie dokumentów wynosi od 2 do 7 dni.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Jak uzyskać wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów?

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00