10 września 2019

Faktoring jest rozwijającą się usługą finansową skierowaną głównie do firm, które posiadają kontrahentów nieterminowo opłacających faktury. Faktoring jest rozwiązaniem pomagającym w uzyskaniu płynności finansowej firmy w sytuacji, gdy ta nie może lub nie chce brać kredytu. Sprawdź co to jest faktoring i kiedy opłaca się go zastosować.

 

Co to jest faktoring?

Faktoring jest usługą, w której instytucja finansowa (faktor) nabywa wierzytelność, zajmuje się ich zarządzaniem oraz finansowaniem. Faktorant w zamian otrzymuje zapłatę, na początku zaliczkę od 50% do 90% uzależnioną od warunków umowy faktoringowej, a po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika faktoringowego, pozostałą część kwoty. Za świadczone usługi pobierane jest wynagrodzenie, najczęściej w postaci prowizji.

 

Podmioty uczestniczące w faktoringu:

 • instytucja finansowa (faktor)  bank lub inna instytucja finansowa, która nabywa wierzytelność,
 • przedsiębiorca (faktorant) jest zbywcą wierzytelności,
 • dłużnik faktoringowy  kontrahent faktoranta, który zobowiązany jest do zapłaty na jego rzecz określonego świadczenia.

 

Faktoring przeznaczony jest dla:

 • firm, które poszukują bezpiecznych źródeł finansowania swojej działalności,
 • firm, które stosują odroczone, długie terminy płatności,
 • firm, które chcą znaleźć kompleksowe usługi finansowe ułatwiające zarządzanie płynnością finansową swojej firmy,
 • przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami.

 

Przykład działania mechanizmu faktoringu (faktoring jawny):

 1. wystawienie kontrahentowi fakturę za sprzedane usługi lub produkty,
 2. przekazanie faktury do firmy faktoringowej,
 3. firma faktoringowa (faktor) przeprowadza weryfikację kontrahenta i faktury,
 4. faktor przelewa na Twoje konto zaliczkę (50% - 90% wartości brutto faktury),
 5. kontrahent płaci w wyznaczonym terminie za wystawioną fakturę na konto firmy faktoringowej,
 6. po otrzymaniu całej kwoty faktury, faktor wypłaca resztę środków oraz pobiera prowizję.

 

Rodzaje faktoringu

 1. faktoring niewłaściwy, z prawem regresu faktora wobec faktoranta  gdy dłużnik odmówi zapłaty, faktorant musi zwrócić pobrane kwoty wraz z kosztami i sam będzie egzekwować należności (ten rodzaj faktoringu nazywany jest również faktoringiem z regresem lub faktoringiem niepełnym),
 2. faktoring właściwy  faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności; faktor we własnym imieniu i na własny rachunek egzekwuje należność w terminie jej wymagalności (ten rodzaj faktoringu nazywa się również faktoringiem pełnym lub faktoringiem bez regresu),
 3. faktoring mieszany  faktor może ustalić limit kwotowy, do którego wykupuje wierzytelności w trybie faktoringu właściwego (tj. z przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika); po przekroczeniu tego limitu zastrzega sobie prawo przeniesienia ryzyka z powrotem na faktoranta.

Rodzaje faktoringu można również podzielić ze względu na siedzibę nabywców

 1. faktoring krajowy – odbiorcami są osoby krajowe,
 2. faktoring eksportowy – odbiorcami są osoby zagraniczne.

 

Rodzaje faktoringu ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

 1. faktoring tajny (cichy)  dłużnik nie jest informowany fakcie współpracy z firmą faktoringową,
 2. faktoring jawny (otwarty)  kontrahent wie o współpracy z firmą faktoringową i powinien wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności,
 3. faktoring półotwarty  dłużnik zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej wówczas, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty od faktora.

 

Oprócz powyżej wskazanych rodzajów faktoringu, można wyróżnić

 1. faktoring ubezpieczony  polega na poszerzeniu usługi faktoringowej o ubezpieczenie z powodu braku płatności ze strony nabywcy,
 2. faktoring odwrócony  polega na nabyciu wierzytelności na wniosek nabywcy, a nie sprzedającego,
 3. lojalnościowe programy faktoringowe programy finansowania organizowane przez nabywców dla grupy swoich dostawców.

 

Koszty faktoringu

 • marża (koszty finansowania) – zazwyczaj od 0,2% do 4%,
 • opłata aranżacyjna zwana administracyjną - opłata za rozpatrzenie wniosku, sporządzenie dokumentacji, administrowanie umowy,
 • opłata operacyjna,
 • opłata od niewykorzystania zadeklarowanego obrotu,
 • opłata od monitu, czyli przypomnień, ponagleń dyscyplinujących kontrahentów do terminowej zapłaty.

Wysokość opłat faktoringu uzależniona jest od ilości i wartości wierzytelności oraz od długości okresu między wypłaceniem środków przez faktora do terminu płatności wierzytelności.

 

Wady faktoringu

 • wysokie koszty usługi,
 • obowiązek zwrotu zaliczki otrzymanej wcześniej od faktora w przypadku zwłoki spłaty faktury przez dłużnika faktoringowego,
 • nie można finansować sprzedaży detalicznej, komisowej i gotówkowej.

 

Zalety faktoringu

 • szybki dostęp do środków finansowych,
 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • dostępność dla mniejszych firm niemających zdolności kredytowej,
 • stały dopływ kapitału obrotowego,
 • możliwość wydłużenia terminu płatności za sprzedaż towarów i usług,
 • możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora.

 

Umowa faktoringowa

Umowa faktoringowa z prawnego punktu widzenia jest umową nienazwaną, którą można zawrzeć na podstawie zasady swobody umów z art 353 kodeksu cywilnego. Można kształtować ją dowolnie. Umowa faktoringu składa się z elementów cesji wierzytelności, dyskonta wierzytelności oraz umowy sprzedaży. Zawierana jest na czas nieokreślony, co nie powoduje potrzeby jej ciągłego odnawiania. Zawarcie umowy jest szybkim procesem, ponieważ nie jest oceniana zdolność kredytowa, a jedynie, czy występują przyczyny, które utrudniają skuteczne ściągnięcie należności.

 

 

Pytania w sprawie kredytów i ubezpieczeń kieruj do naszych ekspertów:

 

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11 - Poznań

tel. 532 359 270

Obserwuj nas na Facebooku - GENTLEMAN'S FINANCE

Faktoring - rodzaje faktoringu

GENTLEMAN'S FINANCE

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 532 359 270

e-mail: gentlemans.finance@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00